Menu ↓

Van werk naar werk
met een outplacementtraject.

Re-integratietrajecten → Outplacement → Transitievergoeding

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst eindigt. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de financiële gevolgen van ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te organiseren. De transitievergoeding is vrij besteedbaar. De bruto transitievergoeding kan gebruikt worden voor outplacement, scholing of begeleiding naar ander werk.

Recht op transitievergoeding bij minimaal 2 jaar dienstverband

De transitievergoeding komt beschikbaar als de dienstbetrekking eindigt door opzegging van de werkgever (na toestemming van UWV of door ontbinding door de kantonrechter), zowel bij een tijdelijk als een vast contract.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaalt op:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar voor de periode na de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst
  • Is de werknemer ouder dan 50 jaar en heeft hij meer dan 10 jaar bij de (ex-)werkgever gewerkt? Dan krijgt hij tot 2020 vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. (voor werkgevers boven 25 werknemers)

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000, of maximaal het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000. Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

MKB-werkgevers betalen tot 2020 lagere transitievergoeding

Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren van voor die datum worden niet meegenomen in de transitievergoeding. De regeling geldt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en alleen als het ontslag voortvloeit uit de slechte financiële situatie van de werkgever.

Geen recht op de transitievergoeding

De transitievergoeding dient gebruikt te worden voor het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld door (om)scholing en/of outplacement. Een werknemer heeft geen recht op een transititevergoeding als:

  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.
  • De werknemer minder dan 2 jaar na de 18e verjaardag bij zijn werkgever gewerkt heeft.
  • De werknemer gemiddeld 12 uur of minder per week werkt.
  • De werknemer met pensioen gaat.
  • De werkgever failliet gaat, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit.

NB: het arbeidsverleden voor de 18e verjaardag telt niet mee als gewerkte dienstjaren. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

 

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea